Παροχή Υπηρεσιών
Παροχή τεχνικού προσωπικού στις εγκαταστάσεις του πελάτη για ανάπτυξη/συντήρηση εφαρμογών σε Lansa (iSeries, Windows, Web).
Ανάπτυξη Λογισμικού
Ανάπτυξη Client/Server, Web και ασύρματων εφαρμογών με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων (Lansa), στις πλατφόρμες Windows, iSeries, AS/400 και Web.
Εκπαίδευση Lansa
Εκπαίδευση σε προιόντα Lansa
Lansa for iSeries, Visual Lansa, Lansa for Web, RAMP from Lansa.
Σύστημα Διαχείρησης Αποθηκών
To Σύστημα Διαχείρησης Αποθηκών της LanSoft είναι ένα ισχυρό, ευέλικτο και προσαρμόσιμο σε πραγματικό χρόνο σύστημα,
που εξοικονομεί χρόνο και χρήμα μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών της αποθήκης.